سند راهبردی گروه بهشرق همواره حضور در جایگاه نخست بهره مندی از تکنولوژی روز، جهت تسریع روند توزیع بوده است!

    افتخارات

  • مدیر برگزیده سال از جشنواره قهرمانان تولید و اشتغال
  • گواهی احراز صلاحیت مرکز آموزش و پژوهش متخصصین ایران
  • پروانه عضویت از مجمع مدیران کارآفرین کشور
star_rate
star_rate